Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Tips om af te vallen. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Tips om af te vallen. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Tips om af te vallen behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Tips om af te vallen erkend.

Tips om af te vallen garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Tips om af te vallen besteedt haar uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij Tips om af te vallen of hun licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Tips om af te vallen wordt onderzocht of geanalyseerd. Tips om af te vallen draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte websites vindt op eigen risico plaats; Tips om af te vallen aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Tips om af te vallen behoudt zich het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Tips om af te vallen bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Aan de leveringsplicht van Tips om af te vallen zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Tips om af te vallen geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Tips-omaftevallen.nl is niet verantwoordelijk van de te leveren goederen of producten. Dit omdat deze rechtstreeks worden geleverd van de desbetreffende producent of uitgever van het product.

Prijzen

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

Zichttermijn / herroepingsrecht

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Tips om af te vallen heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Tips om af te vallen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Tips om af te vallen er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Tips om af te vallen aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Tips om af te vallen slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

Tips om af te vallen spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Tips om af te vallen kan evenmin, hoewel zij er naar zal streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website. Nadrukkelijk wijst Tips om af te vallen de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Tips om af te vallen wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Schadeloosstelling Consumenten

De volledige verplichting van ons bedrijf en de exclusieve schadeloosstelling van de aankoper, zal een restitutie van de aankoopprijs zijn (14 dagen afkoelperiode) of een vervanging van onze producten, binnen onze mogelijkheden. De vervanging van producten kan slechts tot maximaal dertig dagen na aankoop geschieden. Alle remedies zijn alleen geldend binnen Nederland. Sommige landen staan de uitsluiting of beperking van verplichting niet toe, in dat geval kunnen bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Beperking & Uitsluiting Van Verplichting

Deze garanties zijn niet van toepassing op incidentele en consequente schade. Ons bedrijf, en zijn leveranciers, zijn niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook, inclusief (zonder beperking), schade veroorzaakt door verlies van zakelijke winst, zakelijke onderbrekingen, of enig ander geldelijk verlies. Sommige landen staan de uitsluiting of beperking van verplichting niet toe, in dat geval kunnen bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Juridisch Recht, Keuze Van Wetten & Officiële Taal

Deze aanbieding geldt als contract tussen de koper en ons bedrijf, de verkoper. De verkoper is gevestigd in The Netherlands, en door zaken met ons te doen gaat u ermee akkoord dat deze aanbieding gedaan wordt vanuit The Netherlands, en onderhevig is aan wet- en regelgeving van dit land. Door ervoor te kiezen om gebruik te maken van deze aanbieding, gaat u een overeenkomst aan. Deze overeenkomst zal worden geregeld door en geïnterpreteerd worden volgens wet- en regelgeving van The Netherlands, zonder conflicterende wettelijke regels in acht te nemen. Elke juridische actie die voortvloeit uit deze overeenkomst zal geprocedeerd en afgedwongen worden volgens de wet- en regelgeving van The Netherlands. Daarbij gaat u ermee akkoord dat u overhevig bent aan de rechtspraak die geldt in de rechtbanken van The Netherlands, en dat elke juridische actie die door u wordt nagestreefd zal vallen onder de exclusieve rechtsbevoegdheid van rechtbanken gevestigd in The Netherlands.

De voorwaarden die deel uitmaken van deze aanbieding worden schriftelijk gesteld op deze website. U gaat er hierbij mee akkoord dat u onderhevig bent aan de rechtspraak die geldt in de rechtbanken van The Netherlands, om over elk geschil of elk proces dat hieronder valt te laten beslissen. Ongeacht of u besluit om deze aanbieding uit te printen, die de voorwaarden en condities bevat die hier beschreven staan, gaat u ermee akkoord dat dit contract op schrift gesteld is. Deze overeenkomst is opgeschreven in het Nederlands, dat de officiële taal zal zijn van de tekst van het contract en de interpretatie hiervan. Als u niet akkoord gaat met bovengenoemde voorwaarden en condities, dan heeft u de keus om niet deel te nemen aan deze aanbieding.

Copyright

Deze website en informatie bevat: materiaal waar copyright op rust, handelsmerken en andere gepatenteerde informatie. U mag geen gepatenteerde informatie of ander materiaal wijzigen, publiceren, overdragen, deel nemen aan overdracht of verkoop van deze informatie of ander materiaal of hier afgeleid werk van vervaardigen, of op welke wijze dan ook gebruik maken van deze informatie of ander materiaal, in zijn geheel of delen hiervan.

Licentie

Alle afbeeldingen, tekst, content, producten en scripts vallen onder licentie en worden nooit verkocht, tenzij anders aangegeven. Reproductie is verboden. U mag het programma of product dat onder licentie valt niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, verhuren, verkopen, aanpassen, decompileren, uit elkaar halen, op een andere wijze namaken of het programma of product dat onder licentie valt overdragen, of elk deel van het programma of product dat onder licentie valt, behalve onder de voorwaarden die in deze overeenkomst gesteld worden of nadrukkelijk op schrift gesteld zijn. Elk van bovengenoemd ongeautoriseerd gebruik zal leiden tot een onmiddellijke en automatische beëindiging van de licentie en zou kunnen leiden tot strafrechtelijke en/of civiele rechtsvervolging. Ons bedrijf behoudt alle rechten die hier niet uitdrukkelijk zijn toegekend.

Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij Tips om af te vallen, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Tips om af te vallen. Tips om af te vallen houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Tips om af te vallen respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Tips om af te vallen maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Tips om af te vallen gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

Tips om af te vallen is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Tips om af te vallen alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Tips om af te vallen behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Tips om af te vallen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Tips om af te vallen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.